Předškoláci

Připravujeme

Zápis do 1. třídy

 • Vážení rodiče,

  v  letošním roce bude nově spuštěn elektronický systém podávání žádostí o přijetí k povinné školní docházce. Na internetové adrese https://zapisyzs.liberec.cz/ najdete postup pro podávání žádostí a další důležité  informace o průběhu zápisu a správního řízení. Elektronický portál rovněž nabízí možnost rezervace na určitý čas.

 • Kdo má jít k zápisu?

  Povinná školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2012. K zápisu se opětovně dostaví i děti, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad povinné školní docházky.

 • Jak postupovat?

  Rodič má možnost využít pro vygenerování a tisk žádosti:

  • - Elektronický portál na internetové adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/ 3. dubna 2018 až 25. dubna 2018
  • - Podporu na ZŠ Na Výběžku dne 24. 4. 2018 od 16 hod do 18 hodin
  • - Po předchozí domluvě podporu na Magistrátu města Liberec – odbor školství a sociálních věcí, 1. patro, dveře č. 1
 • Termín a místo konání zápisu

  Zápis pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve všech libereckých školách v jednotném termínu ve čtvrtek 26. 4. 2018 v ZŠ Na Výběžku 118, Liberec XV – Starý Harcov od 14 hod do 18 hod.

 • Doklady potřebné k  zápisu

  • - vygenerovanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky
  • - rodný list dítěte
  • - občanský průkaz zákonného zástupce
  • - oklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)

  Dítě, pokud s tím zákonný zástupce souhlasí, absolvuje rovněž motivační část zápisu, při které dochází k orientačnímu posouzení jeho školní zralosti. Jako základní východisko pro orientační posouzení školní připravenosti může rodičům posloužit „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.“


  Ve školním roce 2018/2019 bude otevřena jedna 1. třída s maximálním počtem 25 dětí.

 • Kritéria pro přijetí

  Spádové děti

  Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (ustanovení § 36 odst. 7 školského zákona).

  Pomocná kritéria:
  1. Dítěti byl v minulém roce povolen odklad PŠD
  2. Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2018 budou žáky dotčené školy

  Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi uchazeči splňující stejné kritérium.

  Nespádové děti

  Ředitel školy je oprávněn rozhodnout o nepřijetí nespádových dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu stanovených kritérii přijetí (naplnění kapacity prvního ročníku v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a organizační kompetencí ředitele školy).

  Výchozí kritérium
  počet otevíraných tříd pro daný školní rok
  počet žáků, které bude škola do těchto tříd přijímat

  Kritéria:
  1. Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2018 budou žáky školy
  2. Dítě s trvalým pobytem v Liberci ve spádovém obvodu jiné ZŠ.
  3. Dítě s trvalým pobytem mimo Liberec.


  V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.


  O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Průběh správního řízení můžete sledovat od 10. 5. 2018 po přihlášení do internetového portálu. Seznam  registračních čísel přijatých dětí bude 17. 5. 2018 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. na úřední desce, na webu základní školy www.zsnavybezku.cz v sekci zápis do 1. třídy. Seznam přijatých i nepřijatých dětí bude rovněž umístěn na vchodových dveřích školy tak, aby byl čitelný zvenčí.

 • Odklad povinné školní docházky

  Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu, o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.


  V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou školy.

SRPDŠ

 • Radek Hendrych

  předseda (7. třída)

  Odeslat mail
 • Klára Hrochová

  pokladník (9. třída)

  Odeslat mail
 • Dagmar Patočková

  (1. třída)

 • Martina Vítámvásová

  (1. třída)

 • Eva Rázková

  (2. třída)

 • Kateřina Trubačová

  (3. třída)

 • Naďa Zajícová

  (3. třída)

 • Zuzana Kunášková

  (4. třída)

 • Martina Krásová

  (5. třída)

 • Iva Růžičková

  (6. třída)

 • Denisa Vilémová

  (6. třída)

 • Jitka Dašková

  (8. třída)

Rada školy

 • Ve školním roce 2014/15 proběhla volba do Školské rady na tříleté funkční období. Z kandidátů byli vybráni tito zástupci:

  • zástupce rodičů: paní Ing. Barbara Višnovská
  • zástupce pedagogů: paní Mgr. Iva Reslová
  • jmenovaný člen za zřizovatele: pan Ondřej Havlín

  V září 2015 proběhla nová volba z řad pedagogů. Paní učitelku Reslovou nahradila paní Mgr. Anna Horáková. Školská rada se pravidelně schází dvakrát do roka (září, červen).

 • Zápis o průběhu a výsledku hlasování

  2017

  Download