Předškoláci

Připravujeme

Zápis do 1. třídy

 • Kdo má jít k zápisu?

  Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2013. K zápisu se opětovně dostaví i děti, kterým byl ve školním roce 2018/2019 udělen odklad povinné školní docházky.

 • Jak postupovat?

  Rodič má možnost využít pro vygenerování a tisk žádosti:

  • - Elektronický portál na internetové adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/ od 8. dubna 2019 do 24. dubna 2019
  • - Podporu na ZŠ Na Výběžku dne 23. 4. 2019 od 16 hod do 18 hodin
  • - Po předchozí domluvě podporu na Magistrátu města Liberec – odbor školství a sociálních věcí, 1. patro, dveře č. 1
 • Termín a místo konání zápisu

  Zápis pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve všech libereckých školách v jednotném termínu ve  čtvrtek 25. 4. 2019 v ZŠ Na Výběžku 118, Liberec XV – Starý Harcov od 14 hod do 18 hod.

 • Doklady potřebné k  zápisu

  • - vygenerovanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • - v případě žádosti o odklad povinné školní docházky rovněž předložit posudek školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo psychologa
  • - rodný list dítěte
  • - občanský průkaz zákonného zástupce
  • - oklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)


  Dítě, pokud s tím zákonný zástupce souhlasí, absolvuje rovněž motivační část zápisu, při které dochází k orientačnímu posouzení jeho školní zralosti. Jako základní východisko pro orientační posouzení školní připravenosti může rodičům posloužit „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.“


  Ve školním roce 2019/2020 bude otevřena jedna 1. třída s maximálním počtem 27 dětí.

 • Kritéria pro přijetí

  Spádové děti

  Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (ustanovení § 36 odst. 7 školského zákona).

  Pomocná kritéria:
  1. Dítěti byl v minulém roce povolen odklad PŠD
  2. Spádové dítě má ve škole staršího sourozence a po 1. 9. 2019 bude sourozenec žákem dotčené školy
  3. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy

  Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi uchazeči splňující stejné kritérium.  Nespádové děti

  Ředitel školy je oprávněn rozhodnout o nepřijetí nespádových dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu stanovených kritérii přijetí (naplnění kapacity prvního ročníku v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a organizační kompetencí ředitele školy).

  Výchozí kritérium
  počet otevíraných tříd pro daný školní rok
  počet žáků, které bude škola do těchto tříd přijímat

  Kritéria:
  1. Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2019 budou žáky školy
  2. Dítě s trvalým pobytem v Liberci ve spádovém obvodu jiné ZŠ.
  3. Dítě s trvalým pobytem mimo Liberec.


  V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.


  O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Průběh správního řízení můžete sledovat od 13. 5. 2019 po přihlášení do internetového portálu. Seznam  registračních čísel přijatých dětí bude 20. 5. 2019 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. na úřední desce, na webu základní školy www.zsnavybezku.cz v sekci zápis do 1. třídy. Seznam přijatých i nepřijatých dětí bude rovněž umístěn na vchodových dveřích školy tak, aby byl čitelný zvenčí.

 • Odklad povinné školní docházky

  Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu, o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.


  V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou školy.

 • Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání na Základní školu, Liberec, Na Výběžku 118, p. o. 2019/2020

  ID žádosti Rozhodnutí
  1 8663169024 Rozhodnuto o přijetí
  2 4785292032 Rozhodnuto o přijetí
  3 7579743744 Rozhodnuto o přijetí
  4 2924029184 Rozhodnuto o přijetí
  5 3814548246 Rozhodnuto o přijetí
  6 2573884896 Rozhodnuto o přijetí
  7 5163667456 Rozhodnuto o přijetí
  8 1929181184 Rozhodnuto o přijetí
  9 5565686784 Rozhodnuto o přijetí
  10 9463543808 Rozhodnuto o přijetí
  11 3693962245 Rozhodnuto o přijetí
  12 4745310592 Rozhodnuto o přijetí
  13 9670938883 Rozhodnuto o přijetí
  14 3198279936 Rozhodnuto o přijetí
  15 9328159488 Rozhodnuto o přijetí
  16 2617532672 Rozhodnuto o přijetí
  17 7043305472 Rozhodnuto o přijetí
  18 3741952512 Rozhodnuto o přijetí
  19 3563550208 Rozhodnuto o přijetí
  20 4535351296 Rozhodnuto o přijetí
  21 6835365376 Rozhodnuto o přijetí
  22 3317633024 Rozhodnuto o přijetí
  23 1788895232 Rozhodnuto o přijetí
  24 8682098176 Rozhodnuto o přijetí
  25 8913947136 Rozhodnuto o přijetí
  26 4544667392 Rozhodnuto o přijetí
  27 5325615616 Rozhodnuto o přijetí
  28 3248397824 Rozhodnuto o přijetí
  29 6601891849 Zpětvzetí žádosti o přijetí
  Žadatelé o odklad povinné školní docházky
  1 2647056645 Rozhodnuto o odkladu
  2 6066935296 Rozhodnuto o odkladu
  3 3563550208 Rozhodnuto o odkladu
  4 5431787008 Správní řízení přerušeno
  5 5375739648 Rozhodnuto o odkladu
  6 6601891849 Zpětvzetí žádosti o odklad PŠD
  7 6761951824 Správní řízení přerušeno
  8 7811515136 Rozhodnuto o odkladu
  9 4675879683 Rozhodnuto o odkladu
  10 3419856128 Rozhodnuto o odkladu
  11 5525938688 Rozhodnuto o odkladu

SRPDŠ

 • Radek Hendrych

  předseda (7. třída)

  Odeslat mail
 • Klára Hrochová

  pokladník (9. třída)

  Odeslat mail
 • Dagmar Patočková

  (1. třída)

 • Martina Vítámvásová

  (1. třída)

 • Eva Rázková

  (2. třída)

 • Kateřina Trubačová

  (3. třída)

 • Naďa Zajícová

  (3. třída)

 • Zuzana Kunášková

  (4. třída)

 • Martina Krásová

  (5. třída)

 • Iva Růžičková

  (6. třída)

 • Denisa Vilémová

  (6. třída)

 • Jitka Dašková

  (8. třída)

Rada školy

 • Ve školním roce 2014/15 proběhla volba do Školské rady na tříleté funkční období. Z kandidátů byli vybráni tito zástupci:

  • zástupce rodičů: paní Ing. Barbara Višnovská
  • zástupce pedagogů: paní Mgr. Iva Reslová
  • jmenovaný člen za zřizovatele: pan Ondřej Havlín

  V září 2015 proběhla nová volba z řad pedagogů. Paní učitelku Reslovou nahradila paní Mgr. Anna Horáková. Školská rada se pravidelně schází dvakrát do roka (září, červen).

 • Zápis o průběhu a výsledku hlasování

  2017

  Download