Kroužky

 • Pro tento školní rok jsme pro vás připravili širokou nabídku volnočasových aktivit. Kroužky bude organizovat škola nebo budou probíhat ve spolupráci s organizacemi Musictime a Veselá věda. Kroužky v tomto školním roce zahájí svou činnost v týdnu od 24. 9 .2018

 • Školní kroužky

  V případě zájmu o kroužky organizované školou, vyplňte na webových stránkách školy přihlášku. Přihláška do školních kroužků je platná po celý školní rok 2018/2019. Pokud žák nebude do kroužku docházet, je potřeba, aby byl zákonným zástupcem písemně odhlášen na mailové adrese, nebo písemně na sekretariátu školy. Pokud bude dítě dlouhodobě nemocné (měsíc a déle), je možné po dohodě poměrnou část uhrazené částky převést do dalšího období. V každém pololetí je odučeno 15 lekcí. Pokud lekce z vážných důvodů odpadne, bude vyučujícím nahrazena v náhradním termínu. Minimální počet dětí na kroužku je 8. V případě nižšího počtu zájemců, nebude kroužek otevřen.

 • Přehled kroužků pro rok 2018/2019

  Název kroužkuPro věkCenaSpec. symbolČasVedoucíZajišťujePřihláška
  Kopaná a florbal1. - 2. třída600220čtvrtek 15.30-16.15Tomáš VágaiŠkolaPřihlásit
  Míčové hry4.–5. třída6000úterý 14.00–15.00MusictimePřihlásit
  Kopaná a florbal3 .- 5. třída6000úterý 15.00 - 16.00MusictimePřihlásit
  Výroba šperkůzačátečníci800210pondělí 13.00 -14.30/ 1x za 14 dníJiřina ČížkováŠkolaPřihlásit
  Výroba šperkůpokročilí800210pondělí 13.45 - 15.15 / 1x za 14 dníJiřina ČížkováŠkolaPřihlásit
  Informatika (multimédia)1. - 2.třída5000pondělí 13.00 -14.00MusictimePřihlásit
  Klub zábavné logiky a deskových her1. - 6. třída00úterý 13.00 -14.30Jana KneysováŠkolaPřihlásit
  Příprava na přijímací zkoušky z ČJ9. třída500250pondělí 13.45 - 14.30Ivana SlukováŠkolaPřihlásit
  Příprava na přijímací zkoušky z M9. třída500260čtvrtek 13.45 - 14.30Pavel JoštŠkolaPřihlásit
  Keramika IIpokročilí850230čtvrtek 13.00 - 14.30/1x za 14 dníJana KneysováŠkolaPřihlásit
  Informatika (multimédia)3. - 5. třída5000pondělí 14.00- 15.00MusictimePřihlásit
  Flétna1.-3. třída7000středa 13.00 - 14.00MusictimePřihlásit
  Kytaraod 3. třídy7000středa 14.00- 15.00MusictimePřihlásit
  Vědecké pokusy pro děti1. - 5. třída13500čtvrtek 14.00 - 15.00Veselá vědaPřihlásit
  Tance1. - 5. třída6000středa 15.15 -16.15MusictimePřihlásit
  Míčové hry1.-3. třída6000úterý 13.00-14.00MusictimePřihlásit
  Keramika Izačátečníci850230čtvrtek 13.00-14.30/1x za 14 dníJana KneysováŠkolaPřihlásit
  Beachové hry (volejbal, tenis, fotbal)1.-5. třída13000pondělí 14.50 -16.10p. KarbanBeach LiberecPřihlásit

  Poplatek za 1. pololetí je splatný od 24. 9. do 31. 10. 2018 a za 2. pololetí je splatnost do 28. 2. 2019. Platba může být provedena bezhotovostně na účet školy: 5449392/800 nebo v hotovosti na sekretariátu školy denně od 7.15 do 8.00 hod.


  Variabilní symbol: číslo pojištěnce
  Specifický symbol: viz. tabulka s přehledem kroužků
  Do poznámky pro příjemce prosím napište jméno žáka ve tvaru příjmení, jméno.


  Odesláním přihlášky dáváte souhlas se zpracováním citlivých údajů v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 • V případě dotazů k platbám se obraťte na paní hospodářku tel. 776 881 263, e-mail, v organizačních záležitostech na zástupce ředitele tel. 777 281 264, e-mail.

Školní družina „Skřítci“ a „Čmeldové“ a školní klub „Foxík“ při ZŠ Na Výběžku

 • Charakteristika školní družiny a školního klubu

  Školní družina a školní klub jsou školská zařízení pro výchovu mimo vyučování. Jejich navštěvování není povinné a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv.
  Školní družina a školní klub fungují jako sociální služba. Hlavním úkolem školních družin a klubů je mimoškolní výchova, založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině.
  Jejich hlavním posláním je poskytování zájmové činnosti, možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování.

  Školní družina Skřítci a Čmeldové je určena žákům 1. a 2. třídy.
  Školní klub Foxík využívají starší žáci 1. stupně, od 3. třídy.

 • Provoz školní družiny

  Družina školy je otevřená každý všední den, a to:

  • Ranní družina: 6.30–7.40 hod., nebo do zahájení dělené výuky
  • Odpolední družina: 11.40–17.00 hod. (Pátek 11.40–16.30 hod)

 • Provoz školního klubu

  Denně od 12.30 do 15.00 hod. (Ve výjimečných případech mohou žáci využít školní družinu.)

 • Při přijímání žáka do ŠD a ŠK je primárně zohledňováno

  • věk žáka
  • sourozenec navštěvující naši základní školu
  • dojíždějící dítě
  • oba zaměstnaní rodiče

 • Způsob přihlašování dítěte do ŠD a ŠK

  Žáci jsou do ŠD/ŠK přijímáni na základě řádně vyplněné a včasně odevzdané přihlášky. Vyzvedávání a odchody žáků z družiny či klubu jsou možné každý den do 13.00 hod., později vždy až po 15. hod.
  Doba od 13.00 do 15.00 hod. je určena pro hlavní výchovně-vzdělávací činnost a pobyty venku.
  Vychovatelka ŠD a ŠK nesmí žáka uvolnit prostřednictvím mobilních telefonů. Případná změna v odchodech žáků z družiny a klubu musí být nahlášena písemně s datem a podpisem zákonného zástupce.

 • Platba za školní družinu a školní klub

  Žádáme Vás o bezhotovostní platbu na účet školy 5449392/0800 Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, jméno Vašeho dítěte, jako variabilní symbol uveďte číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny. Jako specifický symbol pro platbu školní družiny uveďte 100. Platbu můžete provést buď jednorázově na celý školní rok ve výši 2 500,-Kč, nebo ve dvou splátkách:

  • na období září–leden ve výši 1 250,- Kč nejpozději do 30. 9. 2018
  • na období únor–červenve výši 1 250,- Kč nejpozději do 28. 2. 2019

 • Kontaktní informace

  Školní družina 1. třída: p. vych. Jindřiška Klobušická, tel.: 739 220 984
  Školní družina 2. třída: sl. vych. Pavlína Drábková, tel.: 773 225 901
  Klub FOXÍK: p. vych. Martina Mikešová (bez telefonu)

 • Vnitřní řád školní družiny

  • a) O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
  • b) ŠD a školní klub navštěvují děti 1.-4. tříd, které jsou písemně přihlášeny i odhlášeny zákonným zástupcem.
  • c) Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině činí 250,- Kč měsíčně. Příspěvek se platí do 20. dne daného měsíce, doporučujeme bezhotovostní platbu na pololetí nebo na celý školní rok, vyjímečně platbu přijme hospodářka školy. Příspěvek se zasílá na číslo účtu školy 5449392/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, jméno a třídu Vašeho dítěte, jako variabilní symbol uveďte číslo pojištěnce. Jako specifický symbol pro platbu školní družiny uveďte 100. Platbu můžete provést buď jednorázově na celý školní rok ve výši 2 500,-Kč, nebo ve dvou splátkách: na období září-leden ve výši 1250,- Kč nejpozději do 30. 9. 2018, na období leden-červen ve výši 1250,- Kč nejpozději do 28. 2. 2019.

   Ředitelka školy může úplatu za ŠD snížit nebo od úplaty osvobodit, jestli-že: a) účastník nebo zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci o hmotné nouzi, b) účastníkovi nebo zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce.

   Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka uvědomí ředitelku školy, která může rozhodnout o vyloučení dítěte z družiny. Příspěvek může být prominut po písemné žádosti ředitelce školy, která musí být doložena kopií rozhodnutí o poskytování sociálního příspěvku.
  • d) Provoz ŠD: Ranní družina je otevřena ve dnech školního vyučování v době 6:30 – 7:40/do zahájení školního vyučování. Příchod do ranní družiny nejpozději do 7:30 hod. Pozdější příchozí čekají před vstupem do školy na otevření hlavního vchodu v 7:40 hod. Ve dnech dělených hodin je příchod do družiny možný pouze do 8:40 hod. Odpolední družina je od 11:40-17:00 hod. V pátek do 16:30 hod.
  • e) Děti do ranní družiny předávají vychovatelkám jejich zákonní zástupci, do odpolední družiny jejich třídní učitelé nebo vyučující daného předmětu. Rodiče děti předávají v šatně a vyzvedávají u dveří školní družiny nebo na školním hřišti. Vstup rodičů do jednotlivých oddělení není z hygienických důvodů žádoucí.
  • f) Za bezpečnost dětí v ŠD zodpovídá vychovatelka ŠD, která také přiměřenou formou provádí školení dětí o bezpečném chování při činnostech v budově školy i mimo ni.
  • g) Děti odcházejí ze ŠD za doprovodu osob uvedených na zápisním lístku nebo samy, pokud to rodiče písemně oznámí. Na telefonické vyžádání nebude dítě z družiny uvolněno.
  • h) Děti nenosí do ŠD drahé předměty, drahé hračky, mobilní telefony. Za poškození či ztrátu ŠD nenese odpovědnost. Dále nenosí děti předměty, které mohou nějakým způsobem ohrozit nebo poškodit zdraví jejich nebo ostatních osob ve školní družině, případně je ohrozit na životě. Při úmyslném poškození vybavení (hračky, pomůcky) nebo zařízení školní družiny, nebo při neúmyslném poškození z nedbalosti, bude náhrada požadována po rodičích žáka.
  • i) Režim činností ŠD: děti odcházejí domů nebo do zájmových kroužků mimo školu do 13. hodin nebo po 15. hodině. V době od 13:00 – 15:00 hod. Probíhá hlavní činnost školní družiny, proto není odchod možný, vzhledem k organizačním důvodům spočívajícím na zajištění náplně jednotlivých oddělení (kroužky, vycházky a jiné). Vyjímkou může být pouze návštěva lékaře, či vážné rodinné důvody. Vchod do školní družiny bude v této době uzavřen. V případě uvolnění v této době je z již zmíněných důvodů, je nutná písemná zpráva zákonného zástupce.
  • j) V rámci psychohygieny pobývají děti venku za jakéhokoliv počasí. Vyjímkou jsou velké mrazy a vichřice. Je nutné, aby rodiče dohlédli na vhodné (doporučujeme obnošené) oblečení do přírody dle ročního období, které si děti mohou umazat. Žádoucí je také náhradní oblečení. Každý kus oblečení je označen jmenovkou!
  • k) Děti neopouštějí ŠD bez svolení vychovatelek, ani neodcházejí domů. Odpoledne opouštějí školní družinu pouze dle času na zápisovém lístku. Respektují její pokyny a řídí se pravidly o bezpečnosti. Dítě je povinno nahlásit každý úraz, ke kterému došlo v době školní družiny paní vychovatelce.
  • l) Při opakovaném porušování vnitřního řádu a to zejména tím, že není zaplacen příspěvek, dítě není vyzvedáváno před ukončením provozu ŠD, nebo dítě svým chováním ohrožuje zdraví své a svých spolužáků, ničí-li úmyslně majetek a vybavení školy, popř. porušuje další pravidla řádu ŠD, může být vyloučeno. Případné vyloučení bude projednáno za účasti zákonného zástupce, odpovědné vychovatelky a ředitelky školy. O tomto jednání bude vyhotoven zápis.

Akce družiny a školního klubu „Foxík“

 • Vánoční dílny 01. 12. 2018

  Tradiční akce naší školy spojená nejen s výtvarným tvořením, ale především vánočním duchem a společným setkáním žáků, přátel školy a pedagogickým sborem. Děti si na dílničkách osvojí netradiční výtvarné techniky a odnesou si domu vlastní výrobky a rodiče mohou v předvánočním shonu zpomalit a příjemně si popovídat u kávy nebo čaje.

 • Velikonoční dílny 13. 04. 2019

  Jarní rukodělná dílna pro děti i rodiče plná nejen tradičních lidových zvyklostí jako je pletení pomlázky či malování kraslic, ale i dalších méně tradičních výtvarných technik. Každý návštěvník se sám rozhodne, kterou dílničku navštíví a jaké výrobky si s sebou odnese.Školní knihovna

 • Výpůjční doba

  Knihovna je otevřena každou středu od 12:45 do 13:30.
  Návštěva možná také po předchozí domluvě.

 • Kontakt

  Knihovnu zajišťuje p. učitelka Sluková, kontakt: slukova@zsnavybezku.cz

 • Vnitřní řád knihovny

  I. Základní ustanovení

  • 1. Školní knihovnu mohou navštěvovat žáci a vyučující ZŠ NA VÝBĚŽKU, LIBEREC.
  • 2. Čtenářem knihovny se automaticky stává každý vyučující i žák – v systému skolaonline.cz má svůj účet, v němž jsou vypůjčené knihy evidovány.

  II. Práva a povinnosti uživatele

  Uživatel si může bezplatně půjčit publikace, které jsou v nabídce školní knihovny.

  Uživatel je povinen:

  • 1. Udržovat pořádek a klid ve školní knihovně.
  • 2. Chovat se šetrně k vypůjčeným knihám a celému vybavení knihovny, knihy vždy vracet na stanovené místo.

  V knihovně není dovoleno jíst a pít.

  III. Způsoby půjčování a výpůjční lhůta

  • 1. Uživatel si může vypůjčit max. 3 knihy najednou, běžná doba půjčení publikace je jeden měsíc (o případném prodloužení výpůjční doby rozhoduje knihovník).
  • 2. Knihy se vypůjčují vždy ve výpůjční době (viz.výše).
  • 3. V knihovně si mohou žáci knihy půjčit, prohlížet, číst.
  • 4. Uživatel nesmí z knihovny vynášet žádné publikace, které nebyly řádně zaevidovány.
  • 5. Čtenář zodpovídá za stav vypůjčených knih, proto si je ve vlastním zájmu před půjčením prohlédne a nahlásí jejich případné poškození. Taktéž nikomu jinému nesmí vypůjčené knihy půjčovat.
  • 6. Knihy se vždy vrací pracovníkovi knihovny (popř. jinému vyučujícímu).
  • 7. Všechny knihy musí být vráceny vždy do konce školního roku.

  IV. Poplatky

  Poplatek za ztrátu či poškození vypůjčené publikace stanoví správce školní knihovny po dohodě s ředitelkou školy.

  V. Závěrečná ustanovení

  • 1. Řád školní knihovny je vyvěšen na webových stránkách školy a ve školní knihovně.
  • 2. Žáci jsou s řádem knihovny seznámeni vždy na začátku školního roku při společné návštěvě knihovny.

  Tento řád nabývá účinnosti dne 3. 9. 2018

  Zodpovídá knihovník školní knihovny: Ivana Sluková

   

Parlament

 • Parlamenťáci Harcováci je školní parlament, ve kterém se vyjma první třídy, děti aktivně vyjadřují a zapojují k dění ve škole. Z každé třídy jsou zvoleni 2 zástupci v řádných školních volbách a Ti se pak schází a připravují akce jako je zapojení do dobrovolnického projektu 72 hodin, vaření polívky pro lidi bez domova v centru Naděje, Masopust, Dračí stezka, Harcov má talent. Parlamenťáci pomáhají také s přípravou dalších školních akcí jako je sv. Martin nebo Sportovní den. Harcovský parlament je aktuálně zapojen do dvou grantových programů.

Akce parlamentu

 • Masopust 01. 03. 2019

  Tradice pojatá lehce netradičním způsobem je zahájena nástupem tříd v maskách. Pod korouhví své třídy se vydává celá škola na pochod Harcovem, během něhož se konají různá zastavení jako svatba, tanec s medvědem nebo dražba kobyly. Po návratu ke škole se děti občerstvují v Lenoráji, kde přímo na stromech vyrostly párky, bonbóny a lízátka a jiné pochutiny pro mlsné jazýčky našich-vašich dětí. Celá veselice je zakončena diskotékou s tanečními hrátkami pod hlavičkou parlamenťáků.

 • Dračí stezka 27. 04. 2019

  Turistická akce určená pro všechny děti, rodiče i učitele a jejich příbuzné či známé, kteří mají rádi procházky přírodou a otevřenou mysl pro fantazii. Cestou lesem za ukrytými dračími vajíčky, plní děti úkoly a rodiče mají možnost si s učiteli i mezi sebou neformálně popovídat. Po návratu ke škole se mohou všichni občerstvit u táboráku a pak postupně vyráží na obchůzku dračích slují v lesíku u kostela, kde na děti i rodiče čeká dračí stráž se svými svěřenci. Akce je vzájemnou spoluprací SRPDŠ a parlamenťáků.

Členové parlamentu